Устав на АСТС

УСТАВ НА АРБИТРАЖЕН СЪД ЗА ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ ПРИ СДРУЖЕНИЕ”АРБИТРАЖЕН СЪД ЗА ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ

Приет на 25.09.2006 г. и е влязъл в сила от 01.10.2006 г., изм. на 01.11.2006г., изм. на 14.03.2013 г., изм. На 30.09.2016

 Статут

 Чл. 1.

(1) Към СДРУЖЕНИЕ”АРБИТРАЖЕН СЪД ЗА ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ” – БУРГАС се създава Арбитражен съд за търговски спорове.

(2) Седалището на Арбитражния съд е в град Бургас.

Компетентност

Чл. 2.

(1) /Изм. 14.03.2013г./ Арбитражният съд разрешава граждански спорове, както и спорове за попълване на празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, независимо от това дали седалището или местожителството на едната или и на двете страни е в Република България или вън от нея.

(2)Споровете се разглеждат съобразно Правилник на Арбитражния съд за търговски спорове приет от Общото събрание на Сдружение “Арбитражния съд за търговски спорове”

Структура

Чл. 3.

(1) /Изм. 14.03.2013г./ Арбитражният съд състои от арбитри и секретариат.

(2)Арбитражният съд разрешава възложените му спорове чрез състав от трима арбитри или чрез един арбитър. Техните права и задължения са еднакви.

Председателски съвет

Чл. 4.

(1) /Изм. 14.03.2013г., изм. 30.09.2016/ Председателският съвет  на Арбитражния съд се състои от трима арбитри. Членовете на председателския съвет се избират и освобождават от Общото събрание на Сдружение “Арбитражния съд за търговски спорове”.

(2) / Председателският съвет  има следните функции:

  •  взема мерки за изпълнение на решенията на арбитражната колегия;

  • взема решения относно дейността на съда;

  • взема решение за присъждане на грамота за заслуги към Арбитражния съд за търговски спорове

(3) За заседанията на УС и взетите решения се изготвя протокол, който се подписва от член на председателския съвет и секретаря.

Председател

Чл. 5.

(1) /изм. 30.09.2016/ Председателският съвет на Арбитражния съд представлява съда в страната и чужбина.

(2) /изм. 30.09.2016/ Председателският съвет  свиква на заседание арбитражната колегия, отчита дейността на съда пред арбитражната колегия.

Арбитри

Чл. 6.

(1)Арбитрите се вписват и заличават от листите с решение на Общото събрание на Сдружение “Арбитражния съд за търговски спорове”.  По всяко време вписаните арбитри могат да бъдат заличавани: при смърт; поради навършване на пределната възраст, определена от УС; при изпадане в трайна невъзможност да изпълняват задълженията си; при груби нарушения на Устава и Правилника на АСТС, а така също и ако в течение на две години не са били посочвани като арбитри от страни по делата.

(2) Като арбитри могат да бъдат вписани пълнолетни граждани, неосъждани, с висше образование , които познават вътрешните  стопански отношения и правото, което ги урежда. В листата се посочват: името на арбитъра, годината на раждане, неговата длъжност или професия, научна степен (звание), специалност и местожителство.

(3)Арбитрите са независими и безпристрастни при изпълнение на своите функции. Те не са представители на страните. Арбитрите са длъжни да пазят тайната на съвещателните заседания на съда, както и тайна относно данните, които са узнали във връзка с изпълнението на длъжността си.

(4) /Изм. 14.03.2013г./ Когато едно лице е предложено да бъде арбитър или председател на решаващия орган, то трябва да посочи в писмена декларация до Секретариата всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност или независимост. Арбитърът има това задължение и след неговото назначаване. Декларацията се прилага в делото.

(5)Листите се предоставят на всеки заинтересован и се публикуват в интернет страницата на съда.

Задължения на арбитрите

Чл. 7. /Изм.01.11.2006г./

(1) Арбитри, участващи в правни фирми, не могат да приемат избора им или назначаването им за арбитри по дела, които страната по делото е възложила на фирмата, в която участват.

(2) /Изм. 14.03.2013г./ Не могат да бъдат арбитри лица, на които с нормативен акт не е разрешено да бъдат арбитри.

Арбитражна колегия

Чл. 8.

Арбитрите образуват арбитражна колегия, която:

  • изм. 30.09.2016/взема решения по организационни въпроси на съда

  • изм. 30.09.2016 обсъжда отчета на за предходната година и взема решение по него;

  • обсъжда практиката на съда по нормативни актове, общи за вътрешните и международни дела, с оглед нейното уеднаквяване.

Секретариат

Чл. 9.

(1) Канцеларията на Арбитражния съд се състои от секретари и други длъжностни лица, назначени от Управителя на Сдружение “Арбитражния съд за търговски спорове“  със съгласието на Председателя на съда.

(2) Секретарите на Арбитражния съд трябва да имат висше  образование.

(3) Секретарите на съда организират деловодството, водят кореспонденцията на съда и извършват онези действия по делата, които са им възложени от правилниците.

Финанси

Чл. 10.

(1) Всички суми, постъпващи по делата на Арбитражния съд, се внасят по отделна банкова сметка на Сдружение”Арбитражния съд за търговски спорове”.

(2) Разходите за издръжката на Арбитражния съд са за сметка на Сдружение”Арбитражния съд за търговски спорове”.

(3) За участие в делата и тяхното решаване арбитрите получават възнаграждения, определени с тарифа, съобразно цената на иска. В нея се определя и начинът на възнаграждение на Председателя на съда и на неговите заместници за извършената от тях работа.

Устав, правилници и тарифи

Чл. 11.

Уставът на Арбитражния съд, правилниците за решаване на споровете, тарифите за арбитражните такси и за възнагражденията на арбитрите се приемат и изменят от Общото събрание на Сдружение”Арбитражния съд за търговски спорове”.

Настоящият устав е приет от Общото събрание на Сдружение”Арбитражния съд за търговски спорове” на заседанието му на 25.09.2006 г. и е влязъл в сила от 01.10.2006 г.,
Изменен на 01.11.2006г и на 14.03.2013г. и на 30.09.2016