Тарифа

TАРИФА ЗА АРБИТРАЖНИТЕ ТАКСИ И РАЗНОСКИ ПО ВЪТРЕШНИ ДЕЛА, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ОТ АРБИТРАЖНИЯ СЪД ЗА ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ, В СИЛА ОТ 1 ОКТОМВРИ 2006 ГОДИНА

( Приета от Общото събрание на Сдружение “Арбитражен съд за търговски спорове” с Решение  от 25.09.2006 г., изм. На 15.06.2007г., изм. на 14.03.2013 г.)

Параграф 1. Арбитражна такса и депозит

(1) По водене на делото се събират арбитражна такса и депозит за разноски.

(2) “Арбитражна такса” е сумата, която се събира за покриване на общите разноски на Арбитражния съд, включително възнаграждението на арбитрите.

(3) “Депозит” е сумата, събирана за разноските, които се правят по отделните дела за призоваване и съобщения, за връчване на книжа, за преводач, за водене на стенографски протокол, за издаване на удостоверения и други подобни.

Параграф 2. Размер на арбитражната такса 

(1) Арбитражният съд събира арбитражна такса, която се определя в зависимост от цената на иска по следната таблица:

Цена на иска (BGN) Арбитражна такса (BGN)
до 10 000 лева 595 лева минимална такса
от 10 001 до 100 000 лева 595 + 3 % за сумата над 10 000
от 100 001 до 500 000 лева 3295 + 1,5 % за сумата над 100 000
над 500 001 9 295 + 1,0 % за сумата над 500 000

 

 

 

 

 

(2) Арбитражната такса се предплаща. При плащане чрез банков превод таксата се смята платена в деня, когато бъде заверена банковата сметка на Сдружение “Арбитражен съд за търговски спорове”.

(3) При увеличение на иска се внася допълнителна арбитражна такса, като нейният размер представлява разликата между внесената такса и тази, която се дължи върху цената на иска след увеличението.

 

Параграф 3. Намаляване на размера и частично връщане на арбитражната такса

(1) Независимо от основанието за прекратяване на делото, на ищеца се връща:

  1. 50% от внесената арбитражна такса, когато делото е прекратено, след като Решаващият орган е извършил процесуални действия

(2) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато внесената такса е в минимален размер.

(3) Определението за връщане на част от арбитражната такса се постановява от Решаващия орган, а когато той не е образуван – от Председателя на Арбитражния съд.

 

Параграф 4. Арбитражна такса по насрещен иск и по възражение за прихващане

 

За насрещния иск и възражението за прихващане арбитражна такса се събира съобразно правилата за първоначалния иск.

 
Параграф 5. Депозит за арбитражни разноски 

 

(1) Депозитът за разноски се определя от Председателя на Арбитражния съд и се предплаща от ищеца.

(2) При постановяване на решението или прекратяване на делото депозитът се отчита от Решаващия орган. Той задължава Сдружение “Арбитражен съд за търговски спорове” да възстанови на ищеца неизразходваната част от внесения депозит, съответно задължава ищеца да довнесе разликата между внесения депозит и действителния размер на направените по делото разноски. Ако Решаващият орган не е образуван, депозитът се отчита от Председателя на Арбитражния съд

 

Параграф 6. Разноски за събиране на доказателства по делото

 

1) Сумите за възнаграждение на вещи лица и техните командировки, ако се налагат такива във връзка с изготвяне на заключенията, както и сумите за извършване на оглед, се внасят предварително от страната, която ги е поискала, в размер, определен от Решаващия орган.

(2) Разноските, свързани с довеждането на допуснат свидетел, се поемат от страната, която го е поискала.

Параграф 7. Допълнителни разноски

(1) Когато по искане на страните заседанията на Решаващия орган се провеждат извън седалището на Арбитражния съд, допълнителните разноски за това се внасят предварително от страните по равно. След приключване на делото те се отчитат от Решаващия орган, който се разпорежда за връщането на неизразходваната част, ако има такава, респ. за довнасяне на разликата.

(2) Страната, която е посочила арбитър, чието участие в заседанията на Решаващия орган е свързано с разноски по пътуването и пребиваването му в седалището на Арбитражния съд в гр. Бургас, внася предварително сумата за тези разходи, които остават за нейна сметка, независимо от изхода на делото.

Параграф 8. Отговорност на страните за арбитражната такса, депозита и разноските

(1) Ако страните не са уговорили друго, разходите за арбитражна такса, депозит и събиране на доказателства по делото се присъждат в тежест на страната, срещу която е постановено решението, а когато искът е уважен частично, те се присъждат пропорционално на уважената и отхвърлената част от иска. Разходи за явяване на допуснат свидетел се присъждат, ако са доказани от страната, която ги претендира, но техният размер не може да надхвърля нормативно определените разходи за командировки.

(2) Страната, в полза на която е постановено решението, може да иска да й бъдат присъдени доказаните нормални разходи, които тя е направила за своята процесуална защита по делото. Тези разходи тя трябва да докаже пред Арбитражния съд.

(3) На страната, ползвала адвокатска защита по делото, но не представила доказателства за извършените разходи, може да се присъди не повече от трикратния минимален размер, определен с Наредбата за адвокатските възнаграждения.

18.03.2013 г.