Обезпечаване на иск

Обезпечаване на бъдещ иск пред АСТС чрез държавен съд

 

Правно основание- чл.390 от ГПК

Кога  се извършва?

Извършва се преди  завеждане на арбитражното дела с  цел да се лиши отвеника/длъжника/ от възможността на продаде негов недвижим имот.

Когато с оглед  опасността бъдещият ответник да предприеме действия по отчуждаване на имуществото си и да осуети възможността на кредитора да осъществи правните последици от един бъдещ исков процес.

Кой го извършва?

Налагането на възбрана и запор се извършва по искане на кредитора-бъдещ ищец по делото. За искове до 25000 лева Районен съд и за искове над 25 000 лева Oкръжен съд.
Къде  се подава искането?

При възбрани на имоти – За искове до 25000 лева Районен съд по местонахождение на имота и за искове над 25 000 лева Окръжен съд по местонахождение на имота.

При запор на банкови  сметки или движими вещи – За искове до 25000 лева Районен съд по седалище на ищеца за искове над 25 000 лева окръжен съд по седалище на ищеца.

Какви документи са нужни?

Искане  до държавен съд

Документи доказващи вероятната основателност на бъдещия иск срещу длъжника- договори, експедиционни бележки и др., счетоводни справки, копия от нотариални актове и банкови сметки.

Документ за внесена държавна такса.

Какъв документ издава съдът? 

Издава се Обезпечителна заповед.

Как се запорира имущество?

В зависимост от допуснатата  от съда обезпечителна мярка:

-налагане на запор  на банкови сметки се извършва  от незабавно от съдебен изпълнител  въз основа на обезпeчителната заповед.

– налагане на възбрана върху недвижим имот  става чрез вписване на обезпечителната заповед на съда в нотариалните книги.

Обезпечаване на предявен иск  в АС ТС чрез  държавен съд

 

Правно  основание– чл.389 и сл. ГПК във връзка с чл.9 и &3, ал.1 от Закона за международния търговски Арбитраж.

Кога  се извършва?  Извършва се след предявяване на иска в АС за ТС с оглед опасността бъдещият ответник да предприеме действия по отчуждаване на имуществото си и да осуети възможността на кредитора да осъществи правните последици от един бъдещ исков процес.

Кой го извършва? Налагането на възбрана и запор се извършва по искане на ищеца по делото. За искове до 25000 лева Районен съд и за искове над 25 000 лева Oкръжен съд.

Къде  се подава искането? При възбрани на имоти – За искове до 25000 лева Районен съд по местонахождение на имота и за искове над 25 000 лева Окръжен съд по местонахождение на имота.

При запор на банкови  сметки или движими вещи – За искове до 25000 лева Районен съд по седалище на ищеца за искове над 25 000 лева окръжен съд по седалище на ищеца.

Какви документи са нужни? Документи доказващи вероятната основателност иска срещу длъжника- договори, експедиционни бележки и др., счетоводни справки, копия от нотариални актове и банкови сметки, както и удостоверение от АС за ТС за заведено дело срещу длъжника.

Какъв документ издава съдът?  Обезпечителна заповед

Как се запорира имущество? В зависимост от допуснатата от съда обезпечителна мярка:

-налагане на запор  на банкови сметки се извършва от незабавно от съдебен изпълнител въз основа на обезпeчителната заповед, по искане на молителя съгласно чл.400 от ГПК като на длъжника се връчва съобщение вместо призовка за доброволно съобщение.

– налагане на възбрана върху недвижим имот  става, чрез вписване на обезпечителната заповед на съда в нотариалните книги. Службата по вписванията съобщава на длъжника за извършеното вписване.