Неприсъствено Производство

НЕПРИСЪСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

 

Чл. 47а /Нов 15.06.2007г/


При искове с цена на иска до 25 000 /двадесет и пет  хиляди/ лева се прилага  неприсъствено производство за разглеждане на арбитражно дело по настоящата глава.

 

 

Конституиране на решаващия орган, заместване и отвод на арбитър при усковено производство


Чл. 47б  /Нов 15.06.2007г/ Решаващият орган се състои от един арбитър и един заместник арбитър.

Чл. 47в  /Нов 15.06.2007г/ Арбитърът и заместник арбитърът се избират от председателя на Арбитражния съд в седем дневен срок от постъпване на редовна искова молба.

Чл. 47г /Нов 15.06.2007г/

(1) Заместването на арбитър се извършва при условията и по реда на чл. 16 от Правилника на АСТС, като срокът, в който арбитърът трябва да е възпрепятствуван или да не изпълнява задълженията си, е повече от 15 дни.

(2) В случай на заместване на арбитър, Председателят на АСТС назначава нов заместник-арбитър.

Чл.47д /Нов 15.06.2007г/

(1) Отвод на арбитър на основанията, предвидени в чл. 17, ал. 2 от Правилника на АСТС,  може да се направи не по-късно от седем дни след като страната е узнала за избора или назначаването на арбитър и заместник арбитър, или е узнала за обстоятелствата, които дават основания за отвод.

(2) Когато не се прави в заседание, писменото искане за отвод се изпраща незабавно на арбитъра (респ. на заместник-арбитъра) и на насрещната страна, които са длъжни в тридневен срок да изразят становището си по него.

(3) Ако в срока по предходната алинея арбитърът (заместник-арбитърът) не се отведе  страната, направила искането за отвода, има правата по чл. 16 от ЗМТА.


Иск и отговор на иска


Чл. 47е /Нов 15.06.2007г/

(1)Исковата молба трябва да отговаря на изискванията по чл. 5 от Правилника на АСТС. Ищецът е длъжен да изчерпи всички обстоятелства, на които се основава искът, както и да посочи всички доказателства, и да представи писмените доказателства, с които разполага.

(2) В приложените към исковата молба пълномощни се посочват адрес, телефон, както и адрес за електронна поща на пълномощника.

(3) Към исковата молба се прилага документ за внесена арбитражна такса за ускорено производство и за минимален депозит за разноски в размер на 100 лева.

Чл. 47ж/Нов 15.06.2007г/

(1) Допуска се предявяване на няколко иска срещу ответника само ако те почиват на едно и също основание, както и ако представляват неустойки или лихви към съответна главница. Независимо от това се допуска предявяването на искове и за прекратяване, обявяване за прекратен, унищожаване и обявяване на нищожност на договора, от който произтичат заявените с иска права или правоотношения.

(2) Не се допуска съединяване на искове срещу повече от един ответник, освен в случаите на солидарна отговорност.

Чл.47з /Изм. 30.06.2010г/

Допуска се изменение само или на основанието, или на размера на иска при спазване на ограниченията по чл. 32. Увеличаване на иска се допуска само, ако не се налага събиране на нови доказателства, което да забави разглеждането но делото.

Чл. 47и /Нов 15.06.2007г/

В седeм дневен срок от получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея, ответникът може да подаде отговор на исковата молба. В отговора ответникът е длъжен да заяви всички свои оспорвания и да изчерпи възраженията си, както и да посочи всички доказателства, като представи писмените доказателства, с които разполага. Той е длъжен да вземе становище по приложените към исковата молба доказателства. Срокът по този член може да бъде продължаван от арбитъра по делото, поради особени непредвидени обстоятелства.

Чл. 47й /Изм. 30.06.2010г/

(1) В срока за отговор и при спазване на ограниченията по чл. 32 ответникът може да предяви насрещен иск или възражение за прихващане, само ако в същия срок се представят всички отнасящи се до тях писмени доказателства и ако са внесени дължимите арбитражни такси и депозит за разглеждането им. В противен случай предявеният иск или възражение за прихващане не се разглеждат.

(2) Възражението за прихващане може да бъде предявено и по-късно, ако за доказването му не се налага събиране на нови доказателства и към момента на предявяването му са внесени дължимите арбитражна такса и депозит за разноски.

(3) /Отм. 30.06.2010г./

Чл. 47к /Нов 15.06.2007г/

(1) След предявяване на исковата молба, респ. подаване на отговора по нея, страните могат да заявяват факти и да представят доказателства само за оборване на своевременно заявените твърдения на противната страна. Извън тези случаи страните могат да заявяват нови факти, да посочват и представят нови доказателства, само ако не са могли да сторят това в предвидените срокове поради причини, за които не отговарят.

(2) Правилата по предходната алинея се прилагат съответно по отношение на насрещния иск и възражението за прихващане.

Чл. 47л /Нов 15.06.2007г/

Всяка страна може, с подаване на иска или насрещния иск, да поиска извършване на експертиза, за което се уведомява другата страна, като тя има 3 дневен срок да постави допълнителни въпроси към експертизата.

Разглеждане на делото


Чл. 47м /Нов 15.06.2007г/

(1) След изтичане на срока за отговор на исковата молба, съответно срока за отговор на насрещния иск, като взема предвид и изявленията на страните, техните искания и представените доказателства, Решаващият орган с определение в подготвително заседание определя реда, начина и сроковете за разглеждане на делото.

(2) /Изм. 30.06.2010г./ Решаващият орган пристъпва към решение в закрито заседание само въз основа на представените доказателства и ако прецени може да предостави на страните срок за писмено становище и реплики съобразно чл. 47(м), ал.5.

(3) Ако постанови делото да се разгледа в открито заседание, Решаващият орган го насрочва не по-късно от 15 дни от постановяване на определението си. Страните се призовават поне 5 дена преди насроченото заседание.

(4) С определението си Решаващият орган може да допусне до разпит свидетели, а така също и да назначи вещо лице. Неявяването на допуснат до разпит свидетел на определената дата не е пречка да се пристъпи към постановяване на решение.

(5) След изясняване на спора от фактическа и правна страна Решаващият орган предоставя на всяка от страните срок за писмено становище и реплика, който не може да бъде по-дълъг от пет, съответно от три дни, след което пристъпва към постановяване на решение.

Завършване на производството


Чл. 47н /Нов 15.06.2007г/

(1) Решаващият орган постановява решение по делото в срок от 10 дни след изтичане на срока за писмени становища и реплики.

(2) В срока по предходната алинея Решаващият орган постановява определение, с което прекратява делото, ако намери, че не са налице предпоставки за произнасяне на решение по съществото на делото.

(3) При постигане на спогодба, която страните желаят да бъде възпроизведена в арбитражно решение при уговорени условия, Решаващият орган постановява решение в срок от 5 дни след представяне на искането за това и спогодбата.

Арбитражни такси и разноски

Чл. 48б  /Нов 15.06.2007г/

По ускорените производства се събира арбитражна такса в размер на  80 /осемдесет/ % от таксата, определена с пар. 2, ал. 1 от Тарифата за арбитражните такси и разноски , които се разглеждат от Арбитражния съд за търговски спорове.