Издаване на изпълнителен лист

ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

 

1. Правно основание – чл.404, т.1, във връзка с чл.405, т.3 от ГПК.

2. Как се издава изпълнителен лист?
Издаване на изпълнителен лист се извършва след постановяване на решение от Арбитражен съд за търговски спорове-гр.Бургас.

3. Къде се подава искането?

Изпълнителният лист се издава въз основа на решенията постановени от Арбитражен съд за търговски спорове-гр.Бургас по писмена молба до Софийски градски съд. Софийски градски съд разглежда в 7 (седем) дневен срок, в закрито заседание молбата за изпълнителен лист, като извършва проверка дали актът е редовен от външна страна.

4. Необходими документи за издаване на изпълнителен лист:

  • Удостоверение от Арбитражен съд за търговски спорове-гр.Бургас
  • Молба
  • Актуално сътнояние от ТР на страните по делото
  • Препис на решението от Арбитражен съд за търговски спорове-гр.Бургас
  • Платена държавна такса.

5. Какви са разноските за издаване.

Таксата за издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение е 0.2 % от исканата сума.